Unia polsko-litewska

Unia polsko-litewska za panowania Jadwigi (1385-1389) i Jagiełły (1385–1434)
Wschodnie ziemie unii polsko-litewskiej w XV wieku, pogranicze litewsko-moskiewskie
Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie przed unią lubelską (1561)
Rzeczpospolita Obojga Narodów ok. 1635

Unia polsko-litewska – związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapoczątkowany unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzany w kolejnych aktach unii i wspólną osobą władcy, wzmocniony aktem unii lubelskiej w 1569 roku, tworzącym wspólne państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Realnie istniał do 1795.